RODO

Informacja dla Klientów Agencji MM Nieruchomości

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że administratorami danych osobowych w Agencji MM Nieruchomości są:

§  Magdalena Myszkowska-Bagińska, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31 w  Konstancinie-Jeziornie (dalej zwany: „ADO 1”);

§  Kamil Myszkowski-Bagiński, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31 w  Konstancinie-Jeziornie (dalej zwany: „ADO 2”);

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ADO 1, ADO 2 i to:  tel.: +48 (22) 756 34 26, e-mail: rodo@konstancin.biz.

Podanie  danych osobowych (poza danymi wykorzystywanymi na cele marketingowe) jest konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Podanie  danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.

ADO 1 i ADO 2 przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto ADO 1 przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

ADO 2 przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości w zakresie realizacji usług polegających na oferowaniu finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem  umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),  a jeżeli nie zawarto umowy pośrednictwa na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO(dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy od daty prezentacji lokalu).

ADO 2 przetwarza  dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

ADO 2 przetwarza  dane osobowe w celu wykonania umów zarządzania nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy zarządzania oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zarządzania lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zarządzania zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcami  danych osobowych przetwarzanych przez Agencję MM Nieruchomości są inne podmioty działające w ramach współpracy w celu przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, których pełna lista dostępna jest pod adresem: rodo.konstancin.biz/lista

ADO 1 i ADO 2 nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępnione dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

Klienci Agencji MM Nieruchomości mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci Agencji MM nieruchomości mają  prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.